• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

ศาสนทายาท “กำลังของพุทธศาสนาไทยฝากไว้กับสามเณรบ้านนอก” โครงการโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาล ยิ่งไกลออกไปจากตัวเมืองความเจริญทางวัตถุยิ่งน้อยลง แม้ทุกวันนี้สังคมชนบทมากมายกำลังถูกโลกาภิวัฒน์เข้ามาครอบงำ แต่ก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังคงความไกลปืนเที่ยงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง อย่างพื้นที่ชายขอบอันห่างไกลความเจริญในบริเวณจังหวัดเชียงราย

 

 

หากเราบอกคนรุ่นปัจจุบันว่า เชียงรายคือเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาก่อนก็แทบไม่เหลือร่องรอยให้ใครได้เห็นจริงเลย วิถีของผู้คนชนบทส่วนใหญ่แถบภาคเหนือตอนบนนี้ ยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมที่พึ่งพาธรรมชาติ มีประชากรต่างถิ่นอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เยอะขึ้น มีบุคคลไร้สัญชาติและชาวบ้านที่ยากจนอาศัยกระจายอยู่ทั่วไป

 

 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี แห่งวัดครึ่งใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าใจในธรรมชาติข้อนี้ดี ท่านให้ความสำคัญของความเป็นมนุษย์มาก่อนคำว่าเชื้อชาติ ท่านช่วยเหลือคนโดยพยายามส่งเสริมและสนับสนุนสามเณรให้ได้รับการศึกษาอบรมมาโดยตลอด ตามกำลังที่ท่านมีโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ชีวิตคนชนบทในแถบนี้ยากจนมาก โอกาสในการศึกษาแทบจะไม่มี ทางเดียวที่พ่อแม่สามารถช่วยลูกหลานให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้คือส่งเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆที่เปิดรับ ท่านว. วชิรเมธี ทราบเรื่องนี้ดีเพราะท่านเองเคยผ่านความลำบากขาดแคลนมาก่อนตั้งแต่ครั้งเป็นสามเณร จนวันหนึ่งที่ท่านจบการศึกษาและได้เขียนหนังสือธรรมะแจกจ่ายญาติโยมจนมีชื่อเสียงขึ้นมา ท่านจึงคิดวางแผนพัฒนาบ้านเกิด

 

 

ท่านว. วชิรเมธี นำเงินรายได้จากการเขียนหนังสือ การเทศน์ การออกรายการต่างๆ มาสร้างโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเรื่อยมาตามลำดับ แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของท่านมาจากข้อสังเกตที่ว่า พระสมเด็จที่ขึ้นเป็นพระสังฆราชในช่วงเวลาที่ผ่านๆ มานั้นล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ที่บวชเรียนมานานจากต่างจังหวัดทั้งสิ้น

 

 

และด้วยองค์ประกอบที่เหมาะสมหลายอย่างจึงทำให้เชื่อได้ว่า โรงเรียนปริยัติธรรมต่างจังหวัดอาจจะเป็นแหล่งบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุทางศาสนาที่ดีได้อีกทางหนึ่งของประเทศ ท่านจึงต้องการสร้างโรงเรียนสำหรับสามเณรขึ้นมา เพื่อสร้างทายาทธรรมสืบต่อไป

 

 

ทุกวันนี้มีวัดร้างมากมาย แต่วัดจะไม่ร้างหากมีการบวชเรียน ท่านว. วชิรเมธี มีแนวความคิดที่จะก่อตั้งโรงเรียนสามเณรอินเตอร์ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยภายใน 5 ปีนี้ “เรามีโรงเรียนเตรียมทหาร เตรียมแพทย์ เตรียมพยาบาลแล้ว เราต้องมีโรงเรียนเตรียมพระดีๆด้วย
แต่เนื่องจากอาตมาไม่ใช่พระสายบอกบุญ เป็นพระสาธารณะ จึงไม่อยากมีปัญหาเรื่องเงินทอนวัด การทำงานสื่อสารเพื่อหาทุนทำได้ในวงจำกัด เพราะเป็นพระไม่สามารถจับต้องยุ่งเกี่ยวเงินทองได้ การส่งเสริมการศึกษาจึงทำอยู่ในแบบจำกัดจำเขี่ยในวงแคบๆ”

 

 

 

ความล่วงรู้ถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่านทรงรับลูกเณรไว้ในอุปถัมภ์และมีดำริว่าต้องการท่านว. วชิระเมธี สร้างพระนักเทศน์ พระนักพูด เพื่อเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาขึ้นมาสัก 100 รูปในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเป็นพระยุคใหม่ที่มีการศึกษาดี โลกทัศน์กว้างไกลและรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้ ถือเป็นการผลิตบุคลากรทางธรรมส่งออกจากบ้านนอกเข้ากรุง ส่งออกพระที่อาจเป็นพระสมเด็จในอนาคต พระนักเขียน นักปราชญ์ โดยพระองค์ท่านได้สนับสนุนด้านบุคลากร จัดหาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆมาช่วยสอน และสนับสนุนด้านชีวิตความเป็นอยู่สามเณร สร้างอาคารเรียนต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันมีสามเณรศึกษาอยู่ที่วัดครึ่งใต้ประมาณ 100 รูปซึ่งเดินทางมาจากหลายๆอำเภอในจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ทางวัดก็ยังขาดแคลนปัจจัยอีกหลายอย่างที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาของสามเณร อย่างเช่น ปัจจัยในการเดินทาง อย่างรถรับส่งพระและสามเณร หอพักสำหรับสามเณร เป็นต้น

 

 

บริษัท KTBGS เป็นบริษัทในกลุ่มของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ทำงานเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในการขนเงิน มีนโนบายสนับสนุนช่วยเหลือสังคมมายาวนาน ยึดมั่นในแนวคิด
“คุณธรรมนำความยั่งยืน” และได้เริ่มต้นสนับสนุนโครงการของท่านว. วชิระเมธี มาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้มีแนวคิดที่เรียกว่า “บวร” ซึ่งมีท่ีมาจาก บ้าน วัดและโรงเรียน ซึ่งเชื่อว่าทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนและเชื่อมโยงกัน ซึ่งสามารถช่วยให้สังคมเติบโตไปในทิศทางที่ดีได้

 

 

KTBGS ได้มอบรถตู้ที่ปลดประจำการแล้วของบริษัทแต่ยังใช้งานได้ดีให้ทางวัด เพื่อใช้ในการรับส่งสามเณรและรวมถึงรถกระบะในการกู้ชีพและกู้ภัย โดยก่อนหน้านั้นทางบริษัทก็ยึดแนวทางตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯเป็นที่ตั้ง มีการจัดโครงการกฐินพระราชทานเป็นครั้งแรกในปี 2558 ให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้สามารถช่วยพัฒนา ศาสนา สังคม และการศึกษาได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ศิลปะและทุนการศึกษา ในปีถัดมาก็จัดทอดผ้าป่าระดมทุนต่อเนื่อง ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินและถวายผ้ากฐิน ณ วัดครึ่งใต้ นำรายได้สร้าง “ห้องพักผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน” ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งก่อตั้งโดยท่าน ว. วชิรเมธี ในปี 2559

 

 

KTBGS มองว่าบุคลากรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและการส่งเสริมการศึกษาคือหัวใจสำคัญ การอุปถัมภ์ให้การศึกษาคณะสงฆ์ สร้างศาสนทายาทนับเป็นกุศลพุทธปัญญา ทุกวันนี้ประเทศไทยมีเยาวชนมากมาย เวลาคนทั่วไปพูดถึงเยาวชนว่าเราต้องช่วยกันสร้างเยาวชน แต่จะมีใครสักกี่คนนึกถึงสามเณร เขาลืมไปว่ามีสามเณรด้วยอย่างน้อย 2 แสนคน “อาตมาใช้เวลาทั้งชีวิตทุ่มสร้างคน แล้วพวกเราละทุ่มเทให้กับอะไร” พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กล่าว

 

 

ในอนาคตอันใกล้นี้ท่านว. วชิรเมธี จะจัดงานวิ่งรอบทะเลสาบที่อำเภอเชียงของ โดยจะเก็บค่าสมัครเป็นหนังสือเก่าคนละ 1 เล่ม เป้าหมายคือต้องการหนังสือหนึ่งหมื่นเล่ม เพราะท่านเน้นคุณค่าของการอ่าน เน้นการสร้างคน สร้างนักอ่าน และหวังให้สามเณรเป็นเช่นนั้น ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการ คาดว่าจะมีความคืบหน้ากลางเดือนพฤศจิกายนนี้

 

……………………………….
เทพประทาน เหมเมือง