• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

เสือน้อยในเมืองกรุง

สังคม AI อนาคตไทย 5.0

AI (Artificial intelligence) คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือระบบสมองจักรกลอัจฉริยะ ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญอย่างมากในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ การทำอุตสาหกรรมต่างๆ หรือแม้แต่การบริหารหน่วยงานของรัฐ ก็จะต้องมี AI เป็นส่วนช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ คนที่พอมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และบรรดาเกมเมอร์ทั้งหลาย ...