• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

แสงสว่างจากแดนไกล

โรดิเชียศึกษา ยัดข้อหา “ไม่เป็นประชาธิปไตย”  แล้วลบจากแผนที่โดยชาติตะวันตก

ควันหลงจากหนังมาร์เวลอาทิเช่น แบล็คแพนเธอร์ และ ดิ อเวนเจอร์ส ภาค 3 เป็นต้นไป เราจะมักได้ยินคำว่า “วากันดา” บ่อย และได้เห็นความก้าวหน้าระดับเดียวกับประเทศมหาอำนาจโลก ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ทวีปแอฟริกาตอนกลางและใต้ที่มักถูกตัดสินว่า “มีแต่ประเทศที่ฐานะทางสังคมยากจน อดอยาก” ที่จริงแล้วประเทศ “วากันดา” ที่อยู่ในภาพยนตร์นั้น ...

การเมืองจุลภาคที่ล้มเหลว เป็นปัจจัยสู่ความล้มเหลวของการเมืองมหภาค

การเมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน มีความวุ่นวายสูงโดยเฉพาะหลังปี พ.ศ. 2548 ที่เกิดปรากฏการณ์เสื้อสีและยังไม่สิ้นสุดลง จนสรุปได้ว่า การเมืองไทยตั้งแต่หลังปี พ.ศ. 2475 ล้มเหลวทั้งนามธรรมและรูปธรรมอย่างสิ้นเชิง เหตุไฉนจึงเป็นเช่นนั้น? ในการมองปัญหานั้น ...