• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

Education

ทฤษฎีใหม่..มาจากไหน

“ทฤษฎีใหม่” ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเมื่อพระชนมายุราว 60 พรรษา หลังจากทรงงานมาราว 20-30ปี จึงอาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริที่ทรงตกผลึก ประมวลผลจากพระราชประสบการณ์ในการทรงงาน (ด้านการเกษตร ...